رابطه جنسی در دو سال اول دوستی دختر و پسر!

 

 

اكثر قریب به اتفاق دخترانی كه رابطه دوستی طولانی مدت با پسران دارند در آغاز رابطه دوستی علی رغم تصورشان درگیر روابط جنسی خواسته یا عمدتا ناخواسته می‌شوند.
بر اساس نتایج یك پژوهش كه در شمال شهر تهران انجام شده است اكثر دختران طی 2 سال اول رابطه خود باجنس مخالف، درگیر روابط جنسی می‌شوند.
این در حالی است كه تقریبا همه دختران مورد مطالعه در ابتدای برقراری رابطه دوستی تصور می‌كرده اند كه از درگیری جنسی مصون بوده، مهارت و قدرت كافی را در كنترل و هدایت روابط و دوستی دارند.
در بخش دیگری از این مطالعه آمده است اكثر قریب به اتفاق آنها در آغاز روابط دوستی با پسران بر این باور بودند كه آنها خیلی زرنگ تر از آن هستند كه دوستشان بتواند از آنها سوء استفاده جنسی كند.
در بخش تحلیلی این پژوهش یكی از علل درگیر شدن دختران در روابط جنسی برداشت نادرست آنها از روابط دوستی با پسران عنوان شده است. به عنوان مثال انگیزه و هدف اكثر دختران از برقراری رابطه دوستی با جنس مخالف جلب حمایت و عاطفه گزارش شده است،در حالی كه در پسران، برقراری روابط جنسی انگیزه و هدف اصلی رابطه دوستی بوده است.