وقتی روی شكم مادر حامله‌اش دست میگذارد

001.jpg

 

 

وقتی می‌خواهد غذا را از داخل فربردارد

002.jpg

 

 

وقتی در حمام است

003.jpg

 

 

وقتی از روی جوی آب رد می‌شود

004.jpg

 

 

و سرانجام وقتی نیمه شب از جلوی اتاق والدین ردمی‌شود

005.jpg